¡SEGUEIX-NOS A XARXES SOCIALS!    

Condicions d’Enviament

CONDICIONS DE LLIURAMENT I LLIURAMENT DE COMANDES

1. Lliurament del producte

Els lliuraments de les comandes es realitzaran per una empresa de transport especialitzada.
Masdeflandi.com es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a la direcció que el Client assenyali en el formulari de comanda, i que en tot cas haurà d’estar compresa dins el territori estipulat (Unió Europea). Per tal d’optimitzar el lliurament, agraïm al Client que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat dins l’horari laboral habitual.
Masdeflandi.com no serà responsable pels errors produïts en el lliurament quan l’adreça de lliurament introduïda pel client en el formulari de comanda sigui errònia o incompleta.
Si en el moment del lliurament el client es troba absent, el transportista trucarà al telèfon de contacte per pactar i coordinar una nova entrega.

2. Termini de Lliurament

El termini fixat per als lliuraments és de 3 a 5 dies laborables des de la formalització de la comanda. Aquests terminis són mitjans, i per tant una estimació. Per això, és possible que variïn per raons logístiques o de força major. En casos de retards en els lliuraments, masdeflandi.com informarà els seus clients en quant tingui coneixement d’ells.
Cada lliurament es considera efectuada a partir del moment en el qual l’empresa de transports posa el producte a disposició del client, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per la companyia de transports.
En el cas de retards en el lliurament de les comandes imputables a masdeflandi.com, el client podrà cancel · lar la comanda d’acord amb el procediment descrit en el punt 5 Devolució. No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en que la comanda hagi estat posat a disposició del client per part de la companyia de transport dins el termini acordat o no hagi pogut ser lliurat per causa atribuïble al client.

3. Seguiment del Lliurament

En el mateix correu electrònic en què s’informa al Client que el producte ha sortit dels magatzems de masdeflandi.com, es proporciona el nombre d’enviament i el número d’atenció al client de la companyia de transports responsable del lliurament, de manera que , en cas que sorgeixi qualsevol incidència en el lliurament, el client pugui contactar per resoldre-la.

4. Diligència en el lliurament

El Client haurà de comprovar el bon estat del paquet davant el transportista que, per compte de masdeflandi.com, realitzi el lliurament del producte sol · licitat, indicant a l’albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar en l’embalatge. Si, posteriorment, un cop revisat el producte, el Client detectés qualsevol incidència com cop, trencament, indicis d’haver estat obert o qualsevol desperfecte causat en aquest per l’enviament, el Client es compromet a comunicar-ho a masdeflandi.com via email (info @ masdeflandi.com) en el menor termini de temps possible i fins a un màxim de 7 hàbils des del lliurament. S’inclourà descripció detallada de l’incident i es acompanyés amb fotos.

5. Devolució

Els productes adquirits en masdeflandi.com podran ser retornats i reemborsats sempre que hi hagi una anomalia que ho justifiqui (veure punt 4). info@masdeflandi.com dentro de un plazo máximo de 7 días hábiles contados desde la fecha de entrega y Masdeflandi deberá aceptar y autorizar la devolución por escrito,cumpliendose el resto de las condiciones establecidas en este apartado.” style=”color: rgb(51, 51, 51);”>S’ha de comunicar info@masdeflandi.com dins d’un termini màxim de 7 dies hàbils comptats des de la data de lliurament i Masdeflandi haurà d’acceptar i autoritzar la devolució per escrit, complint la resta de les condicions establertes en aquest apartat.
Masdeflandi.com només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:
L’enviament s’ha de fer usant la mateixa caixa original. Masdeflandi.com fa lliurament de les seves comandes en caixes adequades per al transport i conservació de l’oli o un altre producte que continguin. Per tant seran responsabilitat del client els danys, pèrdua o furt soferts pels envasos d’oli d’oliva o un altre producte quan la seva devolució no es faci en les seves caixes originals
No s’acceptaran devolucions en què el precinte de seguretat dels envasos hagi estat obert o l’etiquetatge original hagi estat alterat
S’ha d’incloure una còpia de l’albarà de lliurament dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats i el motiu de la devolució. (Incloent-se el mail d’autorització de la devolució)

6. Reemborsaments

La devolució dels productes donarà lloc a un reemborsament igual al cost dels productes retornats menys les despeses d’enviament.
Únicament en el cas que el producte lliurat sigui defectuós o incorrecte, masdeflandi.com reemborsarà també al client les despeses d’enviament corresponents.
Tots els altres despeses derivades de la devolució de la comanda aniran a càrrec del Client.
Masdeflandi.com gestionarà l’ordre de devolució sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament en un termini de 48 hores des de la confirmació d’arribada al magatzem de la comanda retornat. L’aplicació de la devolució en el compte o targeta del client dependrà de la targeta i de l’entitat emissora.

7. Limitació de responsabilitat en el lliurament

Masdeflandi.com s’eximeix de tota mena de responsabilitats en els següents casos:
Masdeflandi.com actuarà amb la màxima diligència a l’efecte de posar cada comanda a disposició de l’empresa encarregada del transport. No obstant això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d’un mal funcionament del transport, especialment per causes com ara vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies del sector, que derivin en retards, pèrdues o furts de la mercaderia.
Masdeflandi.com no es responsabilitzarà pels danys menors o majors que pugui patir una comanda, pèrdues totals o furts, un cop s’hagi realitzat el lliurament.
Errors tècnics que per causes fortuïtes o d’altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d’internet.
Manca de disponibilitat del lloc per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei.

MAS DE FLANDI

Crta. A-1413 km 3,4
44610 Calaceite, Teruel, Spain
info@masdeflandi.com
0034 978 769 333 / 0034 655 844 151