¡SEGUEIX-NOS A XARXES SOCIALS!    

Política de privacitat

1. Comerç Electrònic

D’acord amb la política de Seguretat i Confidencialitat, masdeflandi.com, es compromet a mantenir la privacitat de tota la informació recopilada, oferint als clients el més alt nivell de seguretat. Per això, les transaccions comercials són realitzades en un entorn de servidor segur sota protocol SSL (Secure Socket Layer) i totes les comunicacions es transmeten encriptades mitjançant RC4_128 (bits) amb MD5 per autenticació del missatge i amb RSA, que assegura el major nivell de protecció a les comunicacions.

2. Protecció de Dades

Masdeflandi.com, es compromet a adoptar una política de confidencialitat i protecció de dades, per tal de protegir la privacitat de la informació personal obtinguda a través del seu lloc web i de conformitat amb el que estableix la normativa vigent relativa a la Protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre) i altres normes de desplegament.

No obstant això, masdeflandi.com, es reserva el dret de modificar les normes de Confidencialitat i Protecció de Dades que a continuació es detallen a fi d’adaptar a novetats legislatives, jurisprudencials, tècniques o totes aquelles que li permeten oferir millors serveis i continguts, amb la qual cosa s’aconsella revisar aquestes normes periòdicament.
Està sota les normes de Confidencialitat i protecció de dades tota aquella informació personal que l’usuari s’inscriu lliure i voluntàriament a la xarxa de masdeflandi.com, així com aquella que obligatòriament ha d’inscriure per a la consulta o compra corresponent.
Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, consenteixen inequívocament la incorporació de les seves dades al fitxer automatitzat del qual és responsable masdeflandi.com, i que es troben degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades, així com el tractament informatitzat o no els mateixos per tal de que puguin ser utilitzats per masdeflandi.com, per a la prestació de serveis i / o consultes sol · licitades per l’usuari, i l’enviament d’informació directament relacionada.
Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i cancel · larà, esborrarà i / o bloquejarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la legislació en matèria de protecció de dades.

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través del lloc web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a masdeflandi.com, perfectament actualitzada de forma que respongui, en tot moment, a la situació real de l’Usuari. En tot cas serà l’Usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a masdeflandi.com, oa tercers per la informació que faciliti.

Masdeflandi.com, es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar d’acord amb el que estableix el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, aprovat pel Reial Decret 1720 / 2007. En aquest sentit masdeflandi.com, ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives per aconseguir els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, tot això de cara a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades.
No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que a l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i per tant no s’està fora de perill de possibles intromissions il · legals i indegudes, que no serien responsabilitat de masdeflandi.com, ja que ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades conforme determina la llei.
Masdeflandi.com, reconeix als usuaris el dret a revocar el consentiment prestat així com els drets d’accés, cancel · lació, rectificació i oposició a les dades. Per a exercitar aquests drets pot contactar amb nosaltres via email a info@masdeflandi.com o mitjançant correu postal a Mas de Flandí SL, Ctra A1413 Km 4, 44610 Calaceit, Ref: protecció de dades

3. Legislació aplicable

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la Llei Catalana i Espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

MAS DE FLANDI

Crta. A-1413 km 3,4
44610 Calaceite, Teruel, Spain
info@masdeflandi.com
0034 978 769 333 / 0034 655 844 151